Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020"

Cập nhật lúc 11:9' 27/4/2017
Thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chiến lược).
Bộ Công Thương thông báo:
Thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2018 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2018 thuộc Chiến lược được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn) và trang thông tin của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (địa chỉ: http://www.sxsh.vn)

3. Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2018.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn giao 7 (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

    a) Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
    b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
    c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);
    d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

5. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm các nội dung sau:

    - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 04-CP);
    - Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 05-CP);
    - Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 06-CP);
    -Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trong trường hợp đơn vị chủ trì đang thamgia thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược (Biểu 07-CP);
    - Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ (Biểu 08-CP);
    - Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 09-CP).

6. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2017.

7. Nơi nhận Hồ sơ:
Vụ Khoa học và Công nghệ
Phòng 306 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương 
54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

8. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban Điều hành Chiến lược (Điện thoại: C. Hà 04.22202306).

9. Danh mục các nhiệm vụ để tuyển chọn triển khai năm 2018 thực Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Cụ thể như sau:
Đề án 1: Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
    - Nhiệm vụ 1: Xây dựng và xuất bản định kỳ Bản tin chuyên đề về sản xuất sạch hơn: Bản tin công nghệ xanh
    - Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát hành trên truyền hình Trung ương phóng sự về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn
    - Nhiệm vụ 3:Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất doanh nghiệp
Đề án 2: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
    - Nhiệm vụ 4: Duy trì và cập nhật trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương
Đề án 3: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp
    - Nhiệm vụ 5: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp ngành sản xuất thủy tinh
    - Nhiệm vụ 6: Xây dựng và hướng dẫn áp dụng bộ công cụ hỗ trợ tính toán nhanh hiệu suất sử dụng nước, nhiên liệu trong đánh giá sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp
    - Nhiệm vụ 7: Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất bia và hoàn thiện sổ tay hướng dẫn SXSH cho ngành bia phù hợp với điều kiện thực tiễn
    - Nhiệm vụ 8: Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất thủy sản và hoàn thiện sổ tay hướng dẫn SXSH cho ngành thủy sản phù hợp với điều kiện thực tiễn
    - Nhiệm vụ 9: Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất thép và hoàn thiện sổ tay hướng dẫn SXSH cho ngành thép phù hợp với điều kiện thực tiễn

Theo sxsh.vn