Hội thảo khoa học: Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao

Cập nhật lúc 18:32' 23/3/2017
Ảnh minh họa (Nguồn: http://daubao.com)
Ngày 17-3, tại Bắc Ninh, Ban Biên tập Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện”. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, lãnh đạo một số ban, ngành ở T.Ư và tỉnh Bắc Ninh.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ: Nắm bắt xu thế khách quan của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và toàn cầu hóa kinh tế cùng những tác động to lớn của chúng đối với quá trình công nghiệp hóa ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII của Đảng thông qua năm 1991 đã xác định nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại... Qua nhiều kỳ Đại hội và 30 năm đổi mới, Đảng ta đã quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu kế thừa và phát triển tư duy lý luận ngày càng rõ hơn quan điểm mục tiêu, nội dung, phương thức huy động nguồn lực cho CNH, HĐH. Trong xu thế đó, Bắc Ninh đã triển khai vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 766 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1.200 lần so với năm 1997. Bắc Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;... Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 xác định: Xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại.

Hội thảo lần này là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý tiếp tục phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển CNH, HĐH theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện không chỉ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà còn ở các địa phương trong cả nước; đồng thời khái quát, tổng kết những bài học kinh nghiệm, những khó khăn, hạn chế; từ đó, đưa ra dự báo, đề xuất những kiến nghị, bước đi, giải pháp thiết thực.

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung phân tích, thảo luận ba nhóm vấn đề: Phương hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao và xu hướng trong thời gian tới, vấn đề về tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp về phát triển CNH, HĐH theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện và bài học kinh nghiệm; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai thực hiện phát triển CNH, HĐH theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đánh giá, hội thảo đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với các nội dung, vấn đề đề cập trong hội thảo, được phân tích ở nhiều góc độ đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về công cuộc đẩy mạnh phát triển CNH, HĐH tại tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo cũng thống nhất khẳng định việc đẩy mạnh CNH, HĐH theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường là hướng đi đúng đắn cần tiếp tục thực hiện. Để làm tốt, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh cần không ngừng đổi mới, tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng cường cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Công tác xây dựng Đảng phải được chú trọng; phát huy vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.