Dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ảnh minh họa (Nguồn: Trung tâm quan trắc Môi trường - Tổng cục Môi trường)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch này trình Chính phủ.
Theo dự thảo, Kế hoạch nhằm mục tiêu quản lý an toàn theo vòng đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất POP ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của Công ước Stockholm về các chất POP, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Các nhóm nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch quốc gia sẽ tập trung vào xây dựng, bổ sung và tăng cường hiệu quả các quy định, chính sách và thể chế để đáp ứng yêu cầu mới của Công ước Stockholm và các yêu cầu tại Viêt Nam; Quản lý an toàn và kiểm soát ô nhiễm các loại hóa chất POP-BVTV; PCB; nhóm POP-BDE, PFOS và PFOSF; nhóm HBCD, HCBD, PCP, PCN; Tiếp tục xử lý, cải thiện và khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng chất da cam/dioxin; Kiểm soát và giảm phát thải UPOP từ các hoạt động kinh tế xã hội; Kiểm soát ô nhiễm và xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại các khu vực tồn lưu, ô nhiễm các chất POP; Nâng cao nhận thức, đào tạo và giáo dục về nguy cơ do các chất POP và hóa chất nguy hại; Tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển, quan trắc, quản lý rủi ro, quản lý và xử lý an toàn các vật liệu, sản phẩm, chất thải có chứa POP và các hóa chất nguy hại; Quản lý sức khỏe môi trường liên quan đến các chất POP; Trao đổi thông tin và báo cáo thực hiện Công ước Stockholm.

Về nguồn lực thực hiện, Kế hoạch quốc gia bảo đảm phải huy động và tối ưu hóa dựa vào việc thực hiện phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, các chương trình khoa học công nghệ và các chương trình, dự án, hoạt động có liên quan khác nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực; huy động đa dạng các nguồn tài chính; khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đầu tư xây thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm thông qua các chính sách ưu đãi và các hoạt động hợp tác công - tư trong quản lý các chất POP; tranh thủ tối đa nguồn tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế và các nước; tăng cường hợp tác quốc tế.

Ngoài các nội dung, nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện, Kế hoạch quy định cụ thể về giám sát và đánh giá việc thực hiện; quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương trong tổ chức thực hiện. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý và chỉ đạo việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các yêu cầu của Công ước Stockholm và Kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức điều phối việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với Công ước Stockholm và nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo Công ước Stockholm tại Việt Nam; tăng cường năng lực cho cơ quan chuyên trách theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Công ước Stockholm về các kết quả thực hiện Kế hoạch quốc gia và Công ước Stockholm.