Văn bản pháp quy về PCB

Một hội thảo rà soát các quy định về PCB trong hệ thống TC, QCKT
Theo quy định pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có trách nhiệm xác định và quản lý các thiết bị và vật liệu nghi nhiễm PCB và các thiết bị và vật liệu nhiễm PCB theo quy định của pháp luật về việc quản lý hóa chất, hàng hóa, chất thải nguy hại, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo, đào tạo về PCB nhằm bảo vệ sức khỏe người lạo động và cộng đồng.

Chi tiết các quy định quản lý PCB có thể tham khảo tại đây