Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tỉnh

Cập nhật lúc 9:3' 5/4/2017
Quảng Nam thu hút các dự án đầu tư bằng công nghệ sạch để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh (Nguồn: Báo Quảng Nam)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Nam.
Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng Ban là đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên là lãnh đạo các Sở Tài chính,  Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường.

Chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định như sau: Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh; trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu về lĩnh vực “Biến đổi khí hậu”, tổng hợp Chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu về lĩnh vực “Tăng trưởng xanh”.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh: Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 phê duyệt Chương trình Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 và Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ theo quy định hoặc đột xuất nhằm rà soát kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.