Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
23/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại 26/12/2006
12/2006/TT-BTNMT Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 26/12/2006
12/2006/TT-BCN Thông tư số 12/2006/TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất 22/12/2006
75/2006/QĐ-BTC Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 20/12/2006
75/2006/QĐ-TTg Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 20/12/2006
22/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 18/12/2006
10/2006/TT-BTNMT Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT hướng dẫn xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 12/12/2006
40/2006/QĐ-BCN Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 01/12/2006
10/2006/TT-BCN Thông tư sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 01/12/2006
SỐ 06/2007/QH12 Luận Hóa Chất 21/11/2006
08/2006/TT-BCN Thông tư số 08/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng 16/11/2006
07/2006/TT-BCN Thông tư số 07/2006/TT-BCN hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng 27/10/2006
59/2006/QĐ-BTC Quyết định 59/2006/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 25/10/2006
109/2006/NĐ-CP/ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 22/09/2006
12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm 08/09/2006
80/2006/NĐ-CP Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
184/2006/QĐ-TTg Quyết định 184/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10/07/2006
80/2006/QĐ-TTg Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 – 2010 14/04/2006
05/2006/QĐ-BCN Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 04/04/2006
2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 29/12/2005
37/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 29/12/2005
LS52/2005/QH11 Luật Bảo vệ Môi trường 2005 29/11/2005
106 /2005/NĐ-CP Nghị định số 106 /2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
105/2005/NĐ-CP Nghị định số 105/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 17/08/2005
02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
19/2005/CT-TTg Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện 02/06/2005
68/2005/NĐ-CP Nghị định số 68/2005/NĐ-CP về an toàn hóa chất 20/05/2005
29/2005/NĐ - CP/ Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa 10/03/2005
LS28/2004/QH11 Luật điện lực 03/12/2004
LS28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
Văn bản - Tài liệu