Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
7889:2008/TCVN TCVN 7889:2008 Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhiên liệu - Mức quy định về yêu cầu chung về phương pháp đo 29/08/2008
04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 02 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí lò đốt chất thải rắn Y Tế 18/07/2008
04/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 18/07/2008
04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên 18/07/2008
QCVN 03 : 2008/BTNMT QCVN 03 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất 18/07/2008
89/2008/QĐ-TTg Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 07/07/2008
12 /2008/QĐ-BCT Quyết định số 12 /2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 17/06/2008
36/2008/QĐ-TTg Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 14/03/2008
35/2008/QĐ-TTg Quyết định 35/2008/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 03/03/2008
21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 28/02/2008
13/2007/TT-BXD Thông tư 13/2007/TT-BXD hướng dẫn một số Điều của Nghị định 59/2007/ND-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn 31/12/2007
43/2007/QĐ-BYT Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế 30/11/2007
142/2007/TTLT/BTC-BCT Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 30/11/2007
19/2007/QĐ-BTNMT Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 26/11/2007
LS06/2007/QH12 Luật hóa chất 21/11/2007
106/2007/TTLT/BTCBTN Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT/BTCBTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 06/09/2007
145/2007/QĐ-TTg Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 04/09/2007
002/2007/TTLT-BCT-BT Thông tư liên tịch 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu 30/08/2007
16/2007/QĐ-BKHCN Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen" 27/08/2007
130/2007/QĐ-TTg Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch 02/08/2007
127/2007/NĐ-CP Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
110/2007/QĐ-TTg Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 18/07/2007
07/2007/TT-BTNMT Thông tư 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 03/07/2007
LS68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2007
18/2007/QĐ-BCN Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 08/05/2007
13/2007/QĐ-BXD Quyết định 13/2007/QĐ-BXD về việc ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” 23/04/2007
59/2007/NĐ-CP Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 09/04/2007
47/2007/QĐ-TTg Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010 06/04/2007
07/2007/QĐ-BCN Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. 30/01/2007
23/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại 26/12/2006
Văn bản - Tài liệu