Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 08 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 09 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất 31/12/2008
52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 29/12/2008
4128/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 4128/QĐ-BNN-KHCN : Ban hành “Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 25/12/2008
14/2008/CT-BGTVT Chỉ thi về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vân tải 22/12/2008
88/2008/QĐ-UBND Quyết định 88/2008/QĐ-UBND về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh 20/12/2008
16/2008/CT-BCT Chỉ thị số 16/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn trong hoạt động khai thác than 09/12/2008
05/2008/TT-BTNMT Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 08/12/2008
158/2008/QĐ-TTg Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 02/12/2008
8202/VPCP-KGVX Công văn số 8202/VPCP-KGVX về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các Doanh Nghiệp 01/12/2008
2669/QĐ-BKHCN Quyết định 2669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam 01/12/2008
LS20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học 2009 28/11/2008
64/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực 27/11/2008
43/2008/QĐ-BCT Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
98/2008/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 29/10/2008
7164/BYT-KCB Công văn số 7164/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện Quản lý và xử lý chất thải y tế 20/10/2008
108/2008/NĐ-CP Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07/10/2008
1440/QĐ-TTg Quyết định 1440/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 06/10/2008
5368/QĐ-BCT Quyết định số 5368/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2009 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 06/10/2008
TCVN 7221:2002/ TCVN 7221:2002 Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung 25/09/2008
TCVN 7222 : 2002/ TCVN 7222 : 2002 yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 25/09/2008
04/2008/TT-BTNMT Thông tư 04/2008/TT-BTNMT : Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường 18/09/2008
Văn bản - Tài liệu