Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
2149/QĐ-TTg Quyết định 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 17/12/2009
230/2009/TT-BTC Thông tư 230/2009/TT-BTC Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 08/12/2009
LS45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên 25/11/2009
QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
QCVN 19: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 16/11/2009
QCVN 20: 2009/BTNMT QCVN 20: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 16/11/2009
QCVN 21: 2009/BTNMT QCVN 21: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 16/11/2009
QCVN 22: 2009/BTNMT QCVN 22: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 16/11/2009
QCVN 23: 2009/BTNMT QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 16/11/2009
QCVN 24 :2009/BTNMT QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 16/11/2009
QCVN 25 :2009/BTNMT QCVN 25 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 16/11/2009
25/2009/TT-BTNMT Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/11/2009
QCVN 07: 2009/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
104/2009/NĐ_CP/ Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT v/v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
/ Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường 16/10/2009
16/2009/TT-BTNMT Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 07/10/2009
QCVN 05: 2009/BTNMT QCVN 05: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 07/10/2009
QCVN 06 : 2009/BTNMT QCVN 06 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 07/10/2009
1419/QĐ-TTg Quyết định 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" 07/09/2009
147/2009/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 21/07/2009
1030/QĐ-TTg Quyết định 1030/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 20/07/2009
QCVN 04: 2009/BCT QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên 07/07/2009
05/2009/TT - BYT Thông tư số 05/2009/TT - BYT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” 17/06/2009
2696/QĐ-BCT Quyết định số 2696/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến 2015, tầm nhìn đến 2025 29/05/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
103/TB-VPCP Thông báo số 103/TB-VPCP về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 27/03/2009
02/2009/TT-BTNMT Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
14/2009/TT-BNN Thông tư số 14/2009/TT-BNN hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản 17/03/2009
04/2009/NĐ-CP Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 14/01/2009
Văn bản - Tài liệu