Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
50/2010/QĐ-UBND Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về “cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” 09/10/2010
99/2010/NĐ-CP Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 24/09/2010
97/2010/NĐ-CP Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 21/09/2010
97/2010/NĐ-CP Nghị định số 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 21/09/2010
1690/QĐ-TTg Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 16/09/2010
72/2010/NĐ-CP Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường 08/07/2010
28/2010/TT-BCT Thông tư 28/2010/TT-BCT ban hành quy định Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 28/06/2010
1920/QĐ-SCT Quyết định sô 1920/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012 22/06/2010
909/QĐ-TTg Quyết định số 909/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố 17/06/2010
LS50/2010/QH12 Luật sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng 17/06/2010
68/2010/NĐ-CP Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
11/2010/QĐ-UBND Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên 10/06/2010
50/2010//NĐ-CP Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên 14/05/2010
2347/QĐ-BCT Quyết định 2347/QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường" thuộc Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 07/05/2010
09/2010/TT-BGTVT Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 06/04/2010
10/CT-BCT Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010 12/03/2010
2015/BCT-KHCN Công văn số 2015/BCT-KHCN V/v hướng dẫn đăng ký các nội dung năm 2011 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" 03/03/2010
2104/BCT-KHCN Công văn số 2104/BCT-KHCN V/v hướng dẫn đăng ký nội dung năm 2011 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” 03/03/2010
2024/BCT-KHCN Công văn số 2024/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 01/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư số 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
11/2010/QĐ-UBND Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 23/02/2010
117/2009/NĐ-CP Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 31/12/2009
40/2009/TT-BCT Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
2149/QĐ-TTg Quyết định 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 17/12/2009
230/2009/TT-BTC Thông tư 230/2009/TT-BTC Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 08/12/2009
LS45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên 25/11/2009
QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
Văn bản - Tài liệu