Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
32/2011/TT-BTNMT Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa 01/08/2011
33/2011/TT-BTNMT Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất 01/08/2011
1217/QĐ-TTg Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất do Thủ tướng Chính phủ ban hành 22/07/2011
27/2011/TT-BTNMT Thông tư 27/2011/TT-BTNMT quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị đo đạc bản đồ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 20/07/2011
1600/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 1600/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 18/07/2011
26/2011/TT-BTNMT Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiền lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 18/07/2011
38/2011/QĐ-TTg Quyết định 38/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 58/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho đối tượng thuộc khu vực công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành 05/07/2011
37/2011/QĐ-TTg Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam 29/06/2011
18/2011/TT-BTC Thông tư 18/2011/TT-BCT về bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 21/04/2011
33/2011/TT-BGTVT Thông tư 33/2011/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển 19/04/2011
29/2011/NĐ-CP Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 18/04/2011
12/2011/TT-BTNMT Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 14/04/2011
12/2011/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý chất thải nguy hại 14/04/2011
26/2011/NĐ-CP Nghi định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 08/04/2011
21/2011/QĐ-TTg Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 06/04/2011
614/QĐ-BNN-HTQT Quyết định 614/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính” do Đan Mạch tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành 31/03/2011
21/2011/NĐ-CP Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 29/03/2011
15/2011/QĐ-UBND Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành 12/03/2011
86/2010/QĐ-TTg Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị 22/12/2010
2418//QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015 20/12/2010
39/2010/TT-BTNMT Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/12/2010
26:2010/BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 16/12/2010
27:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 16/12/2010
28:2010/BTNMT QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 16/12/2010
29:2010/BTNMT QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 16/12/2010
41/2010/TT-BCT Thông tư số 41/2010/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện 14/12/2010
201/2010/TT-BTC Thông tư số 201/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên 13/12/2010
197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 08/12/2010
113/2010/NĐ-CP Nghị định 113/2010/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường 03/12/2010
57/2010/QH12 Luật thuế bảo vệ môi trường 15/11/2010
Văn bản - Tài liệu