Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
QCVN 05:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá 18/01/2012
43//QĐ-TTg Quyết định Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 09/01/2012
QCVN 40:2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 28/12/2011
QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp 28/12/2011
41/2011/BTNMT QCVN 41:2011/BTNMT Về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011
44/2011/TT-BTNMT Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 26/12/2011
QCVN 41: 2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011
3119/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 16/12/2011
QCVN 38:2011/BTNMT QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh 12/12/2011
QCVN 39:2011/BTNMT QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu 12/12/2011
43/2011/TT-BTNMT Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 12/12/2011
32/2011/QĐ-UBND Quyết định 32/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành 17/10/2011
5123/QĐ-BCT Quyết định 5123/QĐ-BCT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 06/10/2011
65/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 65/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 05/10/2011
36/2011/TT-BCT Thông tư số 36/2011/TT-BCT quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành Công thương 28/09/2011
4693/QĐ-BCT Quyết định 4693/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 16/09/2011
54/2011/QĐ-UBND Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ban hành chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 01/09/2011
21/2011/QĐ-UBND Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai 01/09/2011
73/2011/NĐ-CP Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 24/08/2011
44/2011/QĐ-TTg Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ 18/08/2011
67/2011/NĐ-CP Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật thuế Bảo vệ môi trường 08/08/2011
2596/QĐ-UBND Quyết định 2596/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 08/08/2011
28/2011/TT-BTNMT Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 01/08/2011
29/2011/TT-BTNMT Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa 01/08/2011
30/2011/TT-BTNMT Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất 01/08/2011
31/2011/TT-BTNMT Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển) 01/08/2011
32/2011/TT-BTNMT Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa 01/08/2011
33/2011/TT-BTNMT Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất 01/08/2011
1217/QĐ-TTg Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất do Thủ tướng Chính phủ ban hành 22/07/2011
27/2011/TT-BTNMT Thông tư 27/2011/TT-BTNMT quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị đo đạc bản đồ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 20/07/2011
Văn bản - Tài liệu