Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
82/2015//QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
38/2015//NĐ-CP Nghị Định về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
12/MT:2005/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/03/2015
QCVN 13/MT-2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 31/03/2015
19/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 14/02/2015
2612/QĐ/TTg Quyết định Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30/12/2013
15/2013/TT-BXD. QCVN 09/2013 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 15/11/2013
628/QĐ-UBND Quyết định 628/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án phát triển Chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020. 03/04/2013
2014/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 02/04/2013
406/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên & Môi trường 29/03/2013
27/2013/NĐ-CP/ Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 29/03/2013
25/2013/NĐ-CP/ Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 29/03/2013
/06/2013/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
1594/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014 26/02/2013
106/QĐ-BTNMT Thông tư 106/QĐ-BTNMT ngày 29/1 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 29/01/2013
04/2013/QĐ-TTg Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 14/01/2013
21/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định viêc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường 19/12/2012
1556/QĐ-TTg/ Quyết định phê duyệt để án: Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 17/10/2012
34/TTLT-BCT-BTN Thông tư liên tịch Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 15/10/2012
1427/QĐ-TTg/ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoán 2012-2015 02/10/2012
152/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 28/09/2012
1393/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 25/09/2012
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/2012/ CT-UBND về việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 27/06/2012
45/2012/NĐ-CP Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 21/05/2012
04/2012/TT-BTNMT Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 08/05/2012
09/2012/TT-BCT Thông tư số 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2012 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 20/04/2012
10/CT/TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung 16/04/2012
26/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 05/04/2012
07/2012/TT-BCT Thông tư Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng 04/04/2012
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư Liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 30/03/2012
Văn bản - Tài liệu