Chất thải nguy hại
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
41/2011/BTNMT QCVN 41:2011/BTNMT Về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011
QCVN 41: 2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng 26/12/2011
12/2011/TT-BTNMT Thông tư Quy định về quản lý chất thải nguy hại 14/04/2011
QCVN 07: 2009/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 16/11/2009
7164/BYT-KCB Công văn số 7164/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện Quản lý và xử lý chất thải y tế 20/10/2008
7893/BCT-XNK Công văn số 7893/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất phế liệu 08/09/2008
04/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 18/07/2008
43/2007/QĐ-BYT Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế 30/11/2007
23/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại 26/12/2006
12/2006/TT-BTNMT Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 26/12/2006
10/2006/TT-BCN Thông tư sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 01/12/2006
SỐ 06/2007/QH12 Luận Hóa Chất 21/11/2006
12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm 08/09/2006
184/2006/QĐ-TTg Quyết định 184/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10/07/2006
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu