Chất thải rắn
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
38/2015//NĐ-CP Nghị Định về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
1873/QĐ-TTg Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 11/10/2010
1873/QĐ-TTg Quyết định số 1873/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. 11/10/2010
50/2010/QĐ-UBND Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về “cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” 09/10/2010
11/2010/QĐ-UBND Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 23/02/2010
2149/QĐ-TTg Quyết định 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 17/12/2009
88/2008/QĐ-UBND Quyết định 88/2008/QĐ-UBND về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh 20/12/2008
1440/QĐ-TTg Quyết định 1440/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 06/10/2008
7893/BCT-XNK Công văn số 7893/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất phế liệu 08/09/2008
04/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 18/07/2008
13/2007/TT-BXD Thông tư 13/2007/TT-BXD hướng dẫn một số Điều của Nghị định 59/2007/ND-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn 31/12/2007
43/2007/QĐ-BYT Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế 30/11/2007
002/2007/TTLT-BCT-BT Thông tư liên tịch 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu 30/08/2007
13/2007/QĐ-BXD Quyết định 13/2007/QĐ-BXD về việc ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” 23/04/2007
59/2007/NĐ-CP Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 09/04/2007
12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm 08/09/2006
184/2006/QĐ-TTg Quyết định 184/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10/07/2006
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu