Khí thải
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
40/2015//TT-BTNMT Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải 17/08/2015
3119/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 16/12/2011
909/QĐ-TTg Quyết định số 909/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố 17/06/2010
QCVN 19: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 16/11/2009
QCVN 20: 2009/BTNMT QCVN 20: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 16/11/2009
QCVN 21: 2009/BTNMT QCVN 21: 2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 16/11/2009
QCVN 22: 2009/BTNMT QCVN 22: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 16/11/2009
QCVN 23: 2009/BTNMT QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 16/11/2009
QCVN 05: 2009/BTNMT QCVN 05: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 07/10/2009
QCVN 06 : 2009/BTNMT QCVN 06 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 07/10/2009
04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 02 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí lò đốt chất thải rắn Y Tế 18/07/2008
/ TCVN 5967 : 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo 26/04/1995
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu