Nước thải
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
04/2016//TT-BTNMT QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 29/04/2016
QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp 28/12/2011
QCVN 40:2011/BTNMT/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 28/12/2011
QCVN 24 :2009/BTNMT QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 16/11/2009
QCVN 25 :2009/BTNMT QCVN 25 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 16/11/2009
02/2009/TT-BTNMT Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
05/2008/TT-BTNMT Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 08/12/2008
TCVN 7222 : 2002/ TCVN 7222 : 2002 yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 25/09/2008
04/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 18/07/2008
04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên 18/07/2008
43/2007/QĐ-BYT Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế 30/11/2007
106/2007/TTLT/BTCBTN Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT/BTCBTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 06/09/2007
59/2006/QĐ-BTC Quyết định 59/2006/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 25/10/2006
02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
149/2004/NĐ-CP Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ số ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 27/07/2004
125/2003/TTLT-BTC-BT Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 18/12/2003
67/2003/NĐ-CP Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí bảo vệ đói với môi trường nước thải 13/06/2003
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu