Tài nguyên
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
/ WB Poverty and shared prosperity 2018 02/01/2019
152/2015//TT-BTC Hướng dẫn về thuế tài nguyên 02/10/2015
42/2015//TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước 29/09/2015
1789//QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 21/09/2015
82/2015//QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
22/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 26/03/2012
15/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 09/03/2012
32/2011/QĐ-UBND Quyết định 32/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành 17/10/2011
15/2011/QĐ-UBND Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành 12/03/2011
50/2010//NĐ-CP Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên 14/05/2010
LS45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên 25/11/2009
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 08 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 09 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 31/12/2008
16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 31/12/2008
15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất 31/12/2008
59/2006/QĐ-BTC Quyết định 59/2006/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 25/10/2006
02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
149/2004/NĐ-CP Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ số ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 27/07/2004
  • Trang
  • 1
Văn bản - Tài liệu