Năng lượng
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
280/QĐ-TTg 2019/280/QĐ-TTg 2019 Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 13/03/2019
54/2018/TT-BCT/ Bãi bỏ quy định hỗ trợ đối với dự án điện sinh khối không nối lưới 25/12/2018
TT 38/2016/TT-BCT/ Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa 28/12/2016
32/2015//TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát triển điện sử dụng chất thải rắn 08/10/2015
1789//QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 21/09/2015
29/2015//TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối 31/08/2015
12/2015//TT-BKHCN Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân 21/07/2015
15/2013/TT-BXD. QCVN 09/2013 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 15/11/2013
2014/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 02/04/2013
/06/2013/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
1427/QĐ-TTg/ Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoán 2012-2015 02/10/2012
09/2012/TT-BCT Thông tư số 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2012 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 20/04/2012
07/2012/TT-BCT Thông tư Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng 04/04/2012
73/2011/NĐ-CP Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 24/08/2011
37/2011/QĐ-TTg Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam 29/06/2011
21/2011/NĐ-CP Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 29/03/2011
41/2010/TT-BCT Thông tư số 41/2010/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện 14/12/2010
LS50/2010/QH12 Luật sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng 17/06/2010
68/2010/NĐ-CP Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
10/CT-BCT Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010 12/03/2010
2024/BCT-KHCN Công văn số 2024/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 01/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư số 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
40/2009/TT-BCT Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
147/2009/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 21/07/2009
2696/QĐ-BCT Quyết định số 2696/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến 2015, tầm nhìn đến 2025 29/05/2009
103/TB-VPCP Thông báo số 103/TB-VPCP về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 27/03/2009
5368/QĐ-BCT Quyết định số 5368/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2009 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 06/10/2008
12 /2008/QĐ-BCT Quyết định số 12 /2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 17/06/2008
  • Trang
  • 1
  • 2
Văn bản - Tài liệu