Môi trường
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
/ WB Poverty and shared prosperity 2018 02/01/2019
11129/VPCP-CN/ Công văn 11129/VPCP-CN 2018 công tác BVMT và xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện 15/11/2018
04/2016//TT-BTNMT QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 29/04/2016
01/2016//QĐ-UBND Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An 04/01/2016
3959//QĐ-BKHCN Quyết định 3959/QĐ-BKHCN năm 2015 Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về Đồ uống 31/12/2015
76/2015//TT-BTNMT QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất côn nhiên liêu 31/12/2015
77/2015//TT-BTNMT QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 31/12/2015
35/2015/TT-BCT/TT-BCT Quy định về Bảo vệ môi trường Ngành Công thương 27/10/2015
1803//QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” do WB tài trợ 22/10/2015
35/2015//TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 30/06/2015
38/2015//TT-BTNMT Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
36/2015//TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
82/2015//QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
12/MT:2005/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/03/2015
QCVN 13/MT-2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 31/03/2015
19/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 14/02/2015
27/2013/NĐ-CP/ Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 29/03/2013
25/2013/NĐ-CP/ Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 29/03/2013
406/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên & Môi trường 29/03/2013
106/QĐ-BTNMT Thông tư 106/QĐ-BTNMT ngày 29/1 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 29/01/2013
04/2013/QĐ-TTg Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 14/01/2013
21/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định viêc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường 19/12/2012
152/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 28/09/2012
04/2012/TT-BTNMT Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 08/05/2012
10/CT/TTg Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung 16/04/2012
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư Liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 30/03/2012
01/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 16/03/2012
170/QĐ-TTg Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 08/02/2012
44/2011/TT-BTNMT Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 26/12/2011
3119/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 16/12/2011
Văn bản - Tài liệu