Tất cả lĩnh vực
Từ khoá
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Download
/ WB Poverty and shared prosperity 2018 02/01/2019
54/2018/TT-BCT/ Bãi bỏ quy định hỗ trợ đối với dự án điện sinh khối không nối lưới 25/12/2018
11129/VPCP-CN/ Công văn 11129/VPCP-CN 2018 công tác BVMT và xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện 15/11/2018
/ Việt Nam: tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế” 08/01/2018
68/QĐ-TTg Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 18/01/2017
TT 38/2016/TT-BCT/ Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa 28/12/2016
44/2016/NĐ-CP Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 14/05/2016
04/2016//TT-BTNMT QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 29/04/2016
01/2016//QĐ-UBND Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An 04/01/2016
3959//QĐ-BKHCN Quyết định 3959/QĐ-BKHCN năm 2015 Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về Đồ uống 31/12/2015
76/2015//TT-BTNMT QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất côn nhiên liêu 31/12/2015
77/2015//TT-BTNMT QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 31/12/2015
1834//QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 28/10/2015
35/2015/TT-BCT/TT-BCT Quy định về Bảo vệ môi trường Ngành Công thương 27/10/2015
1803//QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” do WB tài trợ 22/10/2015
95/2015//NĐ-CP Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí 16/10/2015
32/2015//TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát triển điện sử dụng chất thải rắn 08/10/2015
88/2015//NĐ-CP Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 07/10/2015
152/2015//TT-BTC Hướng dẫn về thuế tài nguyên 02/10/2015
85/2015//NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015
42/2015//TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước 29/09/2015
1789//QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 21/09/2015
29/2015//TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối 31/08/2015
40/2015//TT-BTNMT Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải 17/08/2015
28/2015//TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31/07/2015
12/2015//TT-BKHCN Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân 21/07/2015
35/2015//TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 30/06/2015
38/2015//TT-BTNMT Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
36/2015//TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
82/2015//QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
Văn bản - Tài liệu