Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 184/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Mô tả : Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Số hiệu văn bản : 184/2006/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 25/07/2006
Ngày ban hành : 10/07/2006 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác