Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 05/2009/TT - BYT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”
Mô tả : Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”.
Số hiệu văn bản : 05/2009/TT - BYT Ngày có hiệu lực: 01/12/2009
Ngày ban hành : 17/06/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế Người ký : Trịnh Quân Huấn
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực