Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Mô tả : Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:  
  1. QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
  2. QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
Số hiệu văn bản : 16/2009/TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 22/10/2009
Ngày ban hành : 07/10/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Nguyễn Xuân Cường
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác